ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน จังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อคณะผู้วิจัย :  น.ส.กมลวรรณ  อำพันทอง
                                น.ส.จันทร์จิรา  ขุนนคร
                                น.ส.ศิริวิกานต์ จันทร์พวง
                                น.ส.ไรวินท์ จิตรีเที่ยง
                                น.ส.วรรณิดา  แสงแก้ว
ปีการศึกษา : 2555


บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า             จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ   ศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์     และพลังงานน้ำว่าปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานใดสามารถผลิตได้มากกว่ากันใน 1 วัน และศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี      จำนวน 50 คน ที่มีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ
โดยมีวิธีการดำเนินการโดยลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการผลิต และปริมาณ       ของกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ นอกจากนี้ยังศึกษาความเห็น              ของประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 50 คน          ที่มีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ

ผลการศึกษาพบว่า
1.             ปัจจุบันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ
นอกจากจะไม่สร้างมลพิษแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตอีกด้วย
2.             ใน 1 วัน พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน (แบบสูบน้ำกลับ) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
มากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แน่นอน  ด้วยเครื่องมือในการผลิตที่ใหญ่กว่า และข้อจำกัดทางการผลิตที่น้อยกว่า
3.             จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย และอำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในแต่ละด้านมีค่าความคิดเห็นคือมาก (X = 3.75) เมื่อพิจารณารายการที่มีค่าความเห็นสูงที่สุด อันดับแรกได้แก่ข้อที่ 4 ท่านคิดว่า พลังงานทดแทนสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้มากหรือน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 และอันดับที่สองคือ ข้อ 8         โดยท่าน  เห็นด้วยหรือไม่กับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากจากพลังงานทดแทน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน เล็งเห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และตระหนักถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น